Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v
oblasti prodeje zboží mezi společností BScom s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími
obchodními partnery (dále jen „kupující“)

Prodávající

BScom s.r.o. se sídlem Spojenecká 1111, 541 01 Trutnov je společností zapsanou v obchodním
rejstříku u krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložka 20674 zabývající se maloobchodním a velkoobchodním prodejem.

Kupující

Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní
údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na
nákupních dokladech.
Právní vztahy prodávajícího s koncovým uživatelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají
žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů
prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění
plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou
situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a
adresy dodání).

Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese http://www.bsstyle.cz : 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
Příjem objednávek pro expedici do druhého pracovního dne po ČR: do 17:00
Příjem objednávek pro expedici ještě týž den po Trutnově: do 13:00

Ceníky

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu týdne bez předchozího upozornění. V online eshopu jsou vždy aktuální a platné ceny.

Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží
na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky /
e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci
na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou
nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována.

Objednávat je možno následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na http://www.bsstyle.cz (dále jen „eshop“)
• elektronickou poštou na adrese info@bsstyle.cz
• telefonicky


Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou
formou (e-mail a uvést následující údaje:

• obchodní jméno a sídlo kupujícího
• IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
• kód a název zboží dle ceníku
• jednotkovou cenu
• způsob odebrání a dopravy
• dodací adresu
• podpis osoby oprávněné objednávat zboží
• všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je
20% z ceny objednaného zboží.
Není-li kupující již schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla již snížena (došlo k
částečnému spotřebování či opotřebování zboží), je kupující povinen chybějící hodnotu podle
ustanovení § 458 odst. 1 obč.zák. nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na
prodávajícím vracenou kupní cenu, která je tudíž spotřebiteli vyplacena ve snížené hodnotě.

Odstoupení od smlouvy – platí pouze pro koncové spotřebitele

Odstoupení od smlouvy v případě, že kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně v provozovně
prodávajícího (bylo mu doručeno přepravní službou).
V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 má kupující právo odstoupit od smlouvy do
14 dní od převzetí zboží v případě, že zboží objednal jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou
přepravní službou. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené
podmínky:

- Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@bsstyle.cz) s textem:
„Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

a) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.
b) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném
obalu, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií
dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V
případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží
nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
c) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí
na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na
přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době
objednávky skladem.
d) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme
převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či
složenkou úhradu poskytnout nelze.
e) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat
odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn
účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.


Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se
mohou lišit od dodávaného zboží.

 

Platební podmínky

• platba předem bankovním převodem
• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
• platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Dodací podmínky

• zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat obchodním nebo profi balíkem
ČESKÉ POŠTY. Podmínkou je objednávka přijatá do 13:00. Přepravce garantuje doručení zásilky
kamkoliv do ČR do 24 hodin. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet
balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu
a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu
info@bsstyle.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.

Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01.01.2011 a ruší veškerá předchozí ustanovení a
zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího
upozornění.